Ceny podielov

Ceny podielov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/2018 Z. z. umožnil prevod vlastníctva podielov na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo. Zasadnutie zhromaždenia konané dňa 7. apríla 2019 schválilo cenu podielu Panského lesa na 2,20 €/1 podiel zo 161280 podielov, t. j. 0,22 €/m2 a cenu podielu Urbáru na 24,00 €/1 podiel zo 4896 podielov, t. j. 0,159 €/m2.

Vlastníci s minimálnymi podielmi, keďže ich výnosy sú nulové, majú tak možnosť odpredať svoje podiely spoločenstvu za schválené ceny.

Vlastníci s minimálnymi podielmi, keďže nemajú reálnu šancu niečo získať ani po skumulovaní za viac rokov, majú tak možnosť odpredať svoje podiely spoločenstvu za schválené ceny. Nadobúdateľom podielov sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.

Vlastník podielov písomne požiada výbor spoločenstva o prevod svojich vlastníckych práv na spoločenstvo, ktoré vyhotoví zmluvu o prevode.