Orgány Spoločenstva

Orgány Spoločenstva

Valné zhromaždenie zvolilo 15.11.2020 na päťročné  obdobie tieto orgány:

Výbor:

1. Ing. Anton Králik – predseda

2. Ing. Štefan Eperješi, CSc. – podpredseda

3. Milan Mazák – člen výboru poverený riadením prác v lese

4. Stanislav Tréfa – člen výboru

5. Vladimír Gazdík – člen výboru

Dozorná rada:

1. Andrej Mižák – predseda dozornej rady

2. Marek Hreščák

3. Slavomír Babčák