Oznamy

Oznamy

Vážení členovia Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany!

     Obmedzenie normálneho života v Slovenskej republike od marca minulého roka neumožnilo uskutočniť riadne zasadnutie zhromaždenia nášho pozemkového spoločenstva. Preto výbor spoločenstva rozhodol uskutočniť zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania podľa čl. VI ods. 8 Stanov  pozemkového spoločenstva.

     Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým svojim členom, ktorí sa zapojili do  korešpondenčného hlasovania za jeho úspešné uskutočnenie. Hlasovacie listy zaslalo v termíne do 15.12.2022 147 členov so silou hlasov 71,3 %, čím sa korešpondenčné hlasovanie stalo právoplatným.

     Dňa 17.12.2021 mandátová, volebná a návrhová komisia vyhodnotila všetky zaslané hlasovacie listy. Spočítala odovzdané hlasy za jednotlivé uznesenia a hlasy za jednotlivých kandidátov dozornej rady. Výsledky sú zverejnené v správe tejto komisie.

     Zaslané údaje o účtoch a E-mailoch budú spracované podľa všetkých právnych predpisov.

Správa mandátovej, volebnej a návrhovej komisie z korešpondenčného hlasovania zasadnutia zhromaždenia podľa čl. VI ods. 8 Stanov v r. 2021.

Mandátová komisia v zložení: Ing. Štefan Eperješi, CSc. v. r.

                                                      Michal Tréfa v. r.

                                                      Miroslav Polahár v. r.

spočítala silu hlasov zúčastnených členov spoločenstva na korešpondenčnom hlasovaní.

Korešpondenčného hlasovania zasadnutia zhromaždenia sa zúčastnili členovia majúci silu 49 344 hlasov, čo zodpovedá 71,32 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Korešpondenčné hlasovanie zasadnutia zhromaždenia  je podľa čl. VI ods. 8 Stanov  pozemkového spoločenstva uznášania schopné.

Schvaľovanie uznesení

Uznesenie č. 1/2021 Správu o činnosti bolo schválené silou 43 573 hlasov zodpovedajúcou 88,31 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Uznesenie č. 2/2021 rozdelenie výnosov bolo schválené silou 44 091 hlasov zodpovedajúcou 89,36 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Uznesenie č. 3/2021 Správu dozornej  rady bolo schválené silou 31 272 hlasov zodpovedajúcou 63,38 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Uznesenie č. 4/2021 Vyplácanie podielov sumárne za Pánsky les a Urbár bolo schválené silou 44 919 hlasov zodpovedajúcou 91,03 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Uznesenie č. 5/2021 Účasť na výzve v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odhlasovali podielnici spoločenstva silou 42 638 hlasov zodpovedajúcou 86,41 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní.

Uznesenie č. 6/2021 Návrh na odvolanie dozornej rady spoločenstva zvolenej v r. 2020 odhlasovali podielnici spoločenstva silou 36 767 hlasov zodpovedajúcou 74,51 % členov spoločenstva podieľajúcich sa na korešpondenčnom hlasovaní. Dozorná rada zvolená v r. 2020 bola odvolaná.

Vo voľbách do dozornej rady spoločenstva získal/a kandidát/ka

Ing. Jozef Marko                              26 506 hlasov

JUDr. Filip Gaľa                                25 026 hlasov

Mária Ďurďáková                            24 593 hlasov

Marek Hreščák                                18 236 hlasov

Slavomír Babčák                              15 564 hlasov

Andrej Mižák                                    11 944 hlasov

Mária Štofková                                   9 163 hlasov

Pavol Babčák                                       6 615 hlasov

Podľa sily získaných hlasov boli za členov dozornej rady zvolení Ing. Jozef Marko, JUDr. Filip Gaľa, Mária Ďurďáková.  Predsedom Dozornej rady sa stal JUDr. Filip Gaľa.                                

Nezvolení kandidáti sa podľa čl. VI ods. 2 stanov Spoločenstva stávajú náhradníkmi dozornej rady v poradí podľa počtu získaných hlasov.

V Družstevnej pri Hornáde dňa 17.12.2021