Oznamy

Oznamy

Pozemkové spoločenstvo PÁNSKY LES a URBÁR Tepličany

044 31  Družstevná pri Hornáde

                                                                                  Členom

                                                                                                Pozemkového spoločenstva

                                                                                                Pánsky les a Urbár Tepličany

Vec: P o z v á n k a

     Pozývame Vás na riadne zasadnutie zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 28. apríla 2024 o 15:00 h

v kultúrnom dome v Družstevnej pri Hornáde

prezentácia od 14:30 h.

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania valného zhromaždenia.
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
  3. Správa o činnosti spoločenstva za r. 2023.
  4. Správa o hospodárení spoločenstva za r. 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
  5. Správa dozornej rady.
  6. Správa mandátovej komisie o účasti na ZZ.
  7. Schválenie ročnej účtovnej závierky a  návrh na rozdelenie zisku.
  8. Diskusia.
  9. Schválenie uznesenia.
  10. Záver zasadnutia zhromaždenia.

     Základným právom, ale aj povinnosťou člena je zúčastňovať sa osobne, alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu rokovania a rozhodovania na zasadnutí zhromaždenia.

     Mnohí podielnici majú bydlisko mimo sídla spoločenstva. Výbor spoločenstva odporúča členom, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť na zvolanom  zasadnutí zhromaždenia, aby niekoho z členov širšej rodiny poverili zastupovaním. Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť členov (nad 50 %), zasadnutie nebude oprávnené schváliť prerokúvané dokumenty, najmä ročnú účtovnú závierku. Dodatočné zvolávanie ďalšieho zasadnutia či už čiastkového alebo náhradného je z časového hľadiska náročné a len zbytočne zvyšuje finančné náklady a tým znižuje čiastku na vyplatenie podielov, tiež oberá o čas tých členov čo sa zúčastňujú. 

     Upozorňujeme všetkých, aby pri zmene bydliska vo vlastnom záujme nahlásili svoju novú adresu výboru Pozemkového spoločenstva.

Kontaktná adresa: Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany, 044 31  Družstevná pri Hornáde, Hlavná 40

Tel: 421 915 486 793, E-mail: urbariat.teplicany@gmail.com

Tepličany 21. marca 2024                                       Výbor Pozemkového spoločenstva