Oznamy

Oznamy

Uskutočnenie zasadnutia Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany

Dňa 5.7.2022 sa uskutočnilo zasadnutie zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany.

Mandátová komisia v zložení Stanislav Tréfa, Mária Ďurďáková, Michal Tréfa

spočítala silu hlasov prítomných a zastúpených členov spoločenstva a oznámila, že zasadnutia zhromaždenia sa zúčastňujú 86 členovia majúci silu 29 714 hlasov, čo zodpovedá 42,87 % členov spoločenstva a podľa § 15 ods. 3 zákona 97/2013 Z. z. je neschopné uznášania.

Podľa Stanov spoločenstva Čl.  VI, ods. 7 bolo zasadnutie uznané za prvú čiastkovú schôdzu a ako bolo v pozvánke uvedené, druhá čiastková schôdza sa uskutočnila korešpondenčnou formou s totožným programom ako na  prvej čiastkovej schôdzi. Čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Všetkým členom spoločenstva nezúčastneným podľa prezenčnej listiny na 1. čiastkovej schôdzi boli zaslané všetky prerokované materiály pre zasadnutie korešpondenčnou formou s požiadavku vrátenia hlasovacieho listu do 31.7.2022.

Mandátová komisia v tom istom zložení ako bola zvolená na  1. zasadnutí dňa 3.8.2022 spočítala zaslané korešpondenčné hlasy. Korešpondenčného hlasovania sa zúčastnilo 96 členov majúcich silu 20 775 hlasov, čo zodpovedá 29,97 % členov spoločenstva.

Valné zhromaždenie súčtom sily hlasov 182 členov oboch čiastkových zasadnutí v počte 50 489 hlasov, čo zodpovedá 72,84 % členov spoločenstva je podľa § 15 ods. 3 zákona 97/2013 Z. z. uznášania schopné.

Každý člen si musí uvedomiť, že bez zákonom určenej minimálnej účasti nemožno schváliť  ročnú účtovnú závierku ani iné dokumenty. Členovia, ktorí neprišli na prvé zasadnutie a bola ich väčšina nás stála ďalšie finančné prostriedky na rozmnožovanie dokumentov, ich zasielanie a návratky. Bolo dosť aj takých, ktorí nepovažovali za svoju povinnosť zareagovať ani na druhé zasadnutie. Výbor spoločenstva bude musieť prijať také zákonné opatrenia aby bola dostatočná účasť už na prvom a jedinom zasadnutí.

Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.