Oznamy

Oznamy

Vážení členovia Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany!

     Obmedzenie normálneho života v Slovenskej republike od marca tohto roku neumožnilo uskutočniť riadne zasadnutie zhromaždenia nášho pozemkového spoločenstva. Preto výbor spoločenstva rozhodol uskutočniť zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania podľa čl. VI ods. 8 Stanov  pozemkového spoločenstva.

     Dňa 19.11.2020 mandátová, volebná a návrhová komisia vyhodnotila všetky zaslané hlasovacie listy. Spočítala odovzdané hlasy za jednotlivé uznesenia a hlasy za jednotlivých kandidátov do výboru a dozornej rady. Výsledky sú zverejnené v správe tejto komisie.

     Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým svojim členom, ktorí sa zapojili do  korešpondenčného hlasovania za jeho úspešné uskutočnenie. Hlasovacie listy zaslalo v termíne do 15.11.2020 220 členov so silou hlasov presahujúcou 80 %, čím sa korešpondenčné hlasovanie stalo právoplatným.

     Zaslané údaje o účtoch a E-mailoch budú spracované podľa všetkých právnych predpisov.

Správa mandátovej, volebnej a návrhovej komisie z korešpondenčného hlasovania zasadnutia zhromaždenia podľa čl. VI ods. 8 Stanov v r. 2020.

Mandátová komisia v zložení: Michal Tréfa v. r.

                                                      Ondrej Horenský v. r.

                                                      Helena Strihová v. r.

spočítala silu hlasov zúčastnených členov spoločenstva na korešpondenčnom hlasovaní.

Korešpondenčného hlasovania zasadnutia zhromaždenia sa zúčastnili členovia majúci silu 56 689 hlasov, čo zodpovedá 80,82 % členov spoločenstva.

Korešpondenčné hlasovanie zasadnutia zhromaždenia  je podľa čl. VI ods. 8 Stanov  pozemkového spoločenstva uznášania schopné.

Schvaľovanie uznesení

Uznesenie č. 1/2020 Správu o činnosti bolo schválené silou 51 063 hlasov zodpovedajúcou 72,80 % všetkých členov Spoločenstva.

Uznesenie č. 2/2020 rozdelenia výnosov bolo schválené silou 51 231 hlasov zodpovedajúcou 73,04 % všetkých členov Spoločenstva.

Uznesenie č. 3/2020 Správu dozornej  rady bolo schválené silou 50 635 hlasov zodpovedajúcou 72,19 % všetkých členov Spoločenstva.

Uznesenie č. 4/2020 Návrh na zaobstaranie zariadenia pre hospodárenie v lese a na urbárskych pozemkoch bolo schválené silou 50 301 hlasov zodpovedajúcou 71,71 % všetkých členov Spoločenstva.

Vo voľbách do výboru spoločenstva získal kandidát

Mgr. Ján Bozogáň                           21 019 hlasov

Ing. Štefan Eperješi, CSc.               45 540 hlasov

Vladimír Gazdík                               39 123 hlasov

Ing. Anton Králik                             45 341 hlasov

Milan Mazák                                    42 420hlasov

Michal Mižák                                   15 521 hlasov

Stanislav Tréfa                                 41 662 hlasov

Podľa najviac získaných hlasov boli za členov výboru zvolení Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Anton Králik, Milan Mazák, Stanislav Trefa, Vladimír Gazdík.

Nezvolení kandidáti sa podľa čl. VI ods. 2 stanov Spoločenstva stávajú náhradníkmi výboru v poradí podľa počtu získaných hlasov.

Vo voľbách do dozornej rady spoločenstva získal kandidát

Slavomír Babčák                              40 658 hlasov

Marek Hreščák                                44 034 hlasov

Vladimír Komár                               38 123 hlasov

Andrej Mižák                                   22 385 hlasov

Podľa najviac získaných hlasov boli za členov dozornej rady zvolení Marek Hreščák, Slavomír Babčák, Vladimír Komár.                                     

Nezvolení kandidáti sa podľa čl. VI ods. 2 stanov Spoločenstva stávajú náhradníkmi dozornej rady v poradí podľa počtu získaných hlasov.

V Družstevnej pri Hornáde dňa 19.11.2020

Úvodné zasadnutia novozvolených orgánov.

     Dňa 20.11.2020 sa zišli na svojom prvom zasadnutí novozvolení členovia výboru a nezávisle aj novozvolení členovia dozornej rady.

     Novozvolení členovia výboru si zvolili za svojho predsedu Ing. Antona Králika.

     Novozvolení členovia dozornej rady na svojom prvom zasadnutí akceptovali vzdanie sa mandátu Vladimíra Komára zo zdravotných dôvodov. Podľa čl. VI ods. 2 stanov Spoločenstva na uvoľnené miesto postúpil Andrej Mižák a členovia dozornej rady si ho zvolili za predsedu.