Oznamy

Oznamy

Pozemkové spoločenstvo PÁNSKY LES a URBÁR Tepličany

044 31 Družstevná pri Hornáde

Členom

Pozemkového spoločenstva

Pánsky les a Urbár Tepličany

Vec: P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 7. apríla 2019 o 14:30 h

v kultúrnom dome v Družstevnej pri Hornáde

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania valného zhromaždenia.

 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

 3. Správa o činnosti spoločenstva za r. 2018.

 4. Správa o hospodárení spoločenstva za r. 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

 5. Správa dozornej rady.

 6. Správa mandátovej komisie o účasti na VZ.

 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky a  návrh na rozdelenie zisku.

 8. Návrh a schválenie Zmluvy a Stanov spoločenstva v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona 110/2018 Z. z.

 9. Návrh a Schválenie ceny podielov Pánskeho lesa a Urbáru.

 10. Diskusia.

 11. Schválenie uznesenia.

 12. Záver valného zhromaždenia.

Tepličany 6. marca 2019 Výbor Pozemkového spoločenstva

Základným právom, ale aj povinnosťou člena je zúčastňovať sa osobne, alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu rokovania a rozhodovania na valnom zhromaždení.

Návrh novej Zmluvy a Stanov spoločenstva upravených podľa zákona 110/2018 Z. z. je zverejnený na www.urbar-teplicany.sk, prístup aj z www.druzstevna.sk. Zmeny a doplnky v Zmluve a Stanovách sú uvedené na rube tejto pozvánky.

Upozorňujeme všetkých, aby pri zmene bydliska vo vlastnom záujme nahlásili svoju novú adresu výboru Pozemkového spoločenstva.

Kontaktná adresa: Ing. Anton Králik, Potočná 16, 044 31 Družstevná pri Hornáde

E-mail: kralika@zoznam.sk

Ak bude zákonom stanovená dostatočná účasť potrebná na schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2018 a schválené rozdelenie zisku, po ukončení rokovania budú vyplatené podiely zo zisku a podané občerstvenie.