Oznamy

Oznamy

 Pozemkové spoločenstvo Panský les a Urbár Tepličany

Zápisnica

Zo zasadnutia zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Panský les a Urbár Tepličany

Prítomní:  členovia spoločenstva podľa prezenčnej listiny

Program:  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia zhromaždenia

                   2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

                   3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023

                   4. Správa o hospodárení spoločenstva za rok2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

                   5. Správa dozornej rady

                   6. Správa mandátovej komisie o účasti na zasadnutí zhromaždenia

                   7. Schválenie ročnej závierky a návrh na rozdelenie zisku

                   8. Diskusia

                   9. Schválenie uznesenia

                 10. Záver zasadnutia zhromaždenia

K bodu 1: Rokovanie zasadnutia zhromaždenia otvoril a viedol predseda spoločenstva Ing. Anton Králik. V úvode privítal členov spoločenstva a predložil návrh programu na rokovanie zasadnutia zhromaždenia, prípadne jeho doplnenie. Program zasadnutia zhromaždenia spolu s pozvánkou dostali členovia spoločenstva s pozvánkou elektronicky alebo poštou.

K bodu 2: Do mandátovej komisie a návrhovej komisie boli navrhnutí: Vladimír Gazdík – predseda, Mária Ďurďáková, Michal Trefa, Stanislav Mihok – členovia komisie. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Štefan Ondira. Mandátová a návrhová komisia v uvedenom zložení a overovateľ zápisnice boli jednomyseľne schválené.

K bodu 3: Správu o činnosti spoločenstva za rok 2023 predniesol Ing. Štefan Eperješi, CSc. Informoval  v nej o stave ťažby drevnej hmoty, čistení po ťažbe a výsadbe sadeníc stromčekov, o ich ochrane proti ohryzovaniu lesnou zverou a úprave a opravách zvážnice. Členovia spoločenstva  v správe boli opätovne upozornení na možnosť vysporiadania podielov tzv. neznámych vlastníkov, ktorých podiely spravuje SPF a spoločenstvo musí za týchto vlastníkov odvádzať do SPF ich podiely na hospodárení, čo predstavuje 30 % z prerozdelenia zisku. Ďalej boli členovia spoločenstva oboznámení o súčasnom stave vlastníctva pozemkov a celkovej výmere pre Pánsky les a Urbár Tepličany, o úprave zvážnice, o stave prípravy výstavby rodinných domov v časti Vargova, o projekte medzinárodnej cyklotrasy EURUVELO 11, ktorá povedie aj našimi pozemkami. Príprava vybudovania náučného chodníka v rámci Programu rozvoja vidieka v spolupráci s obcou pokračuje čistením terénu, chodník bude mať dĺžku 6,5 km, kratší asi 3 km, bude nadväzovať na  chodník v katastri Malá Vieska s prepojením až na Lemešanské špacírky.. Správu vypracoval Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 4: Správu o hospodárení spoločenstva za rok 2023 a návrh na prerozdelenie zisku, ako aj návrh rozpočtu na rok 2024 predniesol podpredseda spoločenstva Ing. Štefan Eperješi, CSc. Výsledky hospodárenia ako aj návrh rozpočtu na rok 2024 boli spracované písomne a zároveň boli vyvesené na tabuli k nahliadnutiu pre účastníkov valného zhromaždenia.

K bodu 5: Správu dozornej rady predložil a členov spoločenstva s ňou oboznámil JUDr. Filip Gaľa –  predseda dozornej rady. Zhodnotil v nej činnosť dozornej rady a vykonanú kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom spoločenstva a účtovnú závierku za rok 2023. pri kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom spoločenstva nezistila dozorná rada žiadne závažné nedostatky. Pre podnety na vykonanie kontroly, alebo sťažnosti na hospodárenie má  DR e-mailovu adresu, na ktorú môžu členovia spoločenstva zasielať svoje pripomienky a sťažnosti.

K bodu 6: Mandátová komisia spočítala silu hlasov prítomných a zastúpených členov spoločenstva. Zo sčítania hlasov prítomných a zastúpených 117 členov (41 173 podielov), čo predstavuje 58,02 %. Mandátová komisia konštatovala, že podľa § 15 ods. 3 Zákona 97/2013 Z.z. je zasadnutie zhromaždenia schopné uznášania.

K bodu 8: V diskusii postupne vystúpili:

Marek Hreščák – žiadal zverejňovať na webovej stránke spoločenstva zápisnice zo zasadnutí výboru a dozornej rady. Tvrdil, že výstavba hospodárskej budovy nebola odsúhlasená Zasadnutím zhromaždenia.

Andrej Mižák položil predsedovi DR otázku či je možné novým hlasovaním anulovať súhlas s výstavbou hosp. budovy.

Starosta obce Ing. Ján Juhás – kladne hodnotil spoluprácu s Pozemkovým spoločenstvom  pri výstavbe cyklotrasy, náučného chodníka, čistení okolia obce a iných aktivít v spolupráci s obcou. Poznamenal, že výstavba Hospodárskej budovy  je zveľaďovaním majetku spoločenstva a zároveň umožňuje znižovať náklady odvodov do Slovenského pozemkového fondu a taktiež umožní uskladnenie dokumentácie a majetku spoločenstva. Poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

Ing. Ján Sučko :  vyjadril súhlas s výstavbou Hospodárskej budovy, ale na inom mieste.

Andrej Mižák – predložil svoj návrh uznesenia, v ktorom žiadal zrušiť služobné telefóny, zrušiť havarijné poistenie terénneho vozidla, žiadal sústrediť protipožiarne náradie a ostatné technické prostriedky na jednom mieste a zriadiť ich evidenciu, určil počet píl a krovinorezov, žiadal zaviazať predsedu, aby zaplatil opravu tlačiarne, ktorú si vraj privlastnil a navrhol celý rad ekonomických opatrení.

Prednesené požiadavky boli priamo na zasadnutí vysvetlené a zodpovedané na ne  predsedom spoločenstva Ing. Antonom Králikom a predsedom DR JUDr. Filipom Gaľom.

Odpovede na diskusne príspevky:

K príspevku p. Hreščáka: Zápisnice zo zasadnutí sú všetky zverejnené. Výstavbu HB schválilo Zasadnutie zhromaždenia v r 2020 71,7 % členov pri 80-percentnej účasti. P. Hreščák a ďalší štyria členovia (spolu 2,56 %) boli proti.

P. Ing. Sučko sa ZZ v r. 2020 nezúčastnil.

Všetky návrhy p. A. Mižáka boli hlasovaním zamietnuté.

K bodu 9: Návrh na uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia prečítal p. Vladimír Gazdík. Návrh na uznesenie bol schválený silou hlasov 40 839 = 99,19% a je súčasťou príloh k zápisnici. Proti uzneseniu nebol nikto, zdržala sa hlasovania jedna členka so silou hlasu 334=0,47%.

K bodu 10: Záverom zhodnotil zasadnutie zhromaždenia predseda spoločenstva Ing. Anton Králik. Poďakoval prítomným za účasť a oznámil spôsob vyplatenia podielov.

Spracoval:  Ing. Štefan Eperješi, CSc                                 Schválil: Ing. Anton Králik v.r.

Overovateľ zápisnice: Štefan Ondira v.r.