Oznamy

Oznamy

Uskutočnenie zasadnutia Pozemkového spoločenstva Panský les a Urbár Tepličany

Dňa 11.6.2023 sa uskutočnilo zasadnutie zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Panský les a Urbár Tepličany.

Rokovanie zasadnutia zhromaždenia otvoril a viedol predseda spoločenstva Ing. Anton Králik. V úvode privítal členov spoločenstva a predložil návrh programu na rokovanie zasadnutia zhromaždenia, prípadne jeho doplnenie. Program zasadnutia zhromaždenia spolu s pozvánkou dostali členovia spoločenstva písomne s pozvánkou.

Do mandátovej komisie a návrhovej komisie boli navrhnutí: Stanislav Trefa – predseda, Mária Ďurďáková, Michal Trefa – členovia komisie. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Ondrej Horenský. Mandátová a návrhová komisia v uvedenom zložení a overovateľ zápisnice boli jednomyseľne schválené.

Správu o činnosti spoločenstva za rok 2022 predniesol Ing. Štefan Eperješi, CSc. Informoval  v nej o stave ťažby drevnej hmoty, čistení po ťažbe a výsadbe sadeníc stromčekov, o ich ochrane proti ohryzovaniu lesnou zverou a úprave a opravách zvážnice. Členovia spoločenstva  v správe boli opätovne upozornení na možnosť vysporiadania podielov tzv. neznámych vlastníkov. Ďalej boli členovia spoločenstva oboznámení o súčasnom stave rozmiestnenia pozemkov a celkovej výmere pre Pánsky les a Urbár Tepličany, o stave prípravy výstavby rodinných domov v časti Vargova, o projekte medzinárodnej cyklotrasy EURUVELO 11, ktorá bude prechádzať aj naším katastrom a príprave vybudovania náučného chodníka v rámci Programu rozvoja vidieka v spolupráci s obcou. Správu vypracoval Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

Správu o hospodárení spoločenstva za rok 2022 a návrh na prerozdelenie odmien z podielov ako aj návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol predseda spoločenstva Ing. Anton Králik. Výsledky hospodárenia ako aj návrh rozpočtu na rok 2023 boli spracované písomne a zároveň boli vyvesené na tabuli k nahliadnutiu pre účastníkov valného zhromaždenia.

Správu dozornej rady predložil a členov spoločenstva s ňou oboznámil JUDr. Filip Gaľa –  predseda dozornej rady. Zhodnotil v nej činnosť dozornej rady a vykonanú kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom spoločenstva a účtovnú závierku za rok 2022. pri kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom spoločenstva nezistila dozorná rada žiadne závažné nedostatky. Pre podnety na vykonanie kontroly, alebo sťažnosti na hospodárenie zriadila DR e-mailovu adresu, na ktorú môžu členovia spoločenstva zasielať svoje pripomienky a sťažnosti.

Mandátová komisia spočítala silu hlasov prítomných a zastúpených členov spoločenstva. Zo sčítania hlasov prítomných a zastúpených 121 členov (40 902 podielov), čo predstavuje 58,54 %. Mandátová komisia konštatovala, že podľa § 15 ods. 3 Zákona 97/2013 Z.z. je zasadnutie zhromaždenia schopné uznášania.

V diskusii postupne vystúpili:

Marek Hreščák – žiadal zverejňovať na webovej stránke spoločenstva zápisnice zo zasadnutí výboru a dozornej rady.

Starosta obce Ing. Ján Juhás – kladne hodnotil spoluprácu so spoločenstvom.

Andrej Mižák – sa dožadoval výsledkov korešpondenčného hlasovania druhej čiastkovej schôdze v roku 2022.

Prednesené požiadavky boli priamo na zasadnutí vysvetlené a zodpovedané na ne  predsedom spoločenstva Ing. Antonom Králikom a predsedom DR JUDr. Filipom Gaľom.

Zasadnutie zhromaždenia schválilo cenu prenajímaných pozemkov bez DPH

25 €/m2.

Vypočítané podiely s nízkou hodnotou do 99 centov sa vyplácať nebudú a ostanú na účte spoločenstva, prispeje to k zlučovaniu drobných podielov. Vyplácanie podielov od jedného eura vyššie len na osobné účty podielnikov a priamo na zasadnutí zhromaždenia. Kto na zasadnutí zhromaždenia podiel neprevezme, bude môcť o jeho prevzatie požiadať písomne do 10 rokov.

Návrh na uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia prečítal p. Stanislav Trefa. Návrh na uznesenie bol schválený silou hlasov 40 599 = 99,26% a je súčasťou príloh k zápisnici. Proti uzneseniu hlasoval Marek Hreščák so silou hlasu 300=0,73%, zdržal sa hlasovania Andrej Mižák so silou hlasu 3=0,01%.

Záverom zhodnotil zasadnutie zhromaždenia a poďakoval prítomným za účasť predseda spoločenstva Ing. Anton Králik.

Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.