Informácie

Informácie

Zápisy výboru

Zápis č.1 z 5.1.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Tréfa, Vladimír Gazdík, Milan Mazák

Prizvaní: Mária Fečíková, Ing. Evžen Štuber, JUDr. Filip Gaľa

Program: 1. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2022.

                  2. Zasadnutie zhromaždenia.

                  3. Plánované úlohy pre rok 2023.

                  4. Odmeňovanie v r. 2023

                  5. Rôzne.

K bodu 1: Ekonómka PS PLaU Mária Fečíková predložila výboru výsledky hospodárenie za rok 2022. Podielnici budú s výsledkami hospodárenia spoločenstva podrobne oboznámení na valnom zhromaždení. Zároveň výbor schvaľuje finančnú rezervu na rok 2023 vo výške 15 000 €.

K bodu 2: Výbor PS PLaU prerokoval prípravu  valného zhromaždenia spoločenstva a stanovil termín pre jeho uskutočnenie  na koniec apríla resp. začiatok mája. Výbor ukladá vykonať inventarizáciu majetku v termíne do konca februára.

Uznesenie č.1/2023. Inventarizačná komisia v zložení Mária Fečíková, Vladimír Gazdík, Ing, Štefan Eperješi, CSc, , Mária Ďurďáková vykoná inventerizaciu majetku v termíne do konca februára 2023.

K bodu 3: Pre rok 2023 stanovuje výbor nasledujúce úlohy : zabezpečovať stanovenú ťažbu drevnej hmoty podľa plánu, zabezpečiť výrub bazy a náletových drevín za účelom ich likvidácie a vyčistenia prístupu k lesnému porastu, zabezpečovať výsadbu nového lesného porastu a jeho ošetrovanie.

K bodu 4: Výbor schvaľuje koeficienty funkčných odmien odvodených od minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Predseda 0,090, podpredseda 0,080, členovia výboru 0,050, predseda DR 0,060,členovia DR 0,025, pokladníčka 0,40 z ročnej minimálnej mzdy. Pracovníci v lesnom a urbárskom hospodárstve 4,0230/h, riadiaci pracovníci v lesnom a urbárskom hospodárstve 4,8280/h. Evidencia členov a podielov, vedenie účtovníctva a odmena lesného hospodára budú na základe uzavretých zmlúv fakturované.

K bodu 5: Výbor navrhuje riešiť čistenie pozemkov spoločnosti od odpadu v rámci Dni zeme. Za týmto účelom navrhuje prerokovať  možnosti spolupráce so ZŠ a OcU.

Zápis č.2 z 24.1.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Tréfa, Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní: Mária Fečíková, Ing. Evžen Štuber, Mária Ďurďáková

Ospravedlnení : JUDr. Filip Gaľa

Program :  1. Doplnenie člena výboru spoločenstva

                    2. Určenie termínu Zasadnutia zhromaždenia.

                    3. Prehodnotenie zmlúv.

                    4. Rôzne.

K bodu 1: Člen výboru Milan Mazák zomrel 22.1.2023. Bol viac ako 17 rokov členom výboru, z toho 10 rokov riadil výbor ako predseda. Pohreb bude v piatok 27.1.2023 v dome smútku v Tepličanoch. Výbor schvaľuje zakúpenie venca/náhrobnej kytice z prostriedkov spoločenstva.

Výbor spoločenstva sa doplňuje podľa čl. VI ods. 2 stanov Spoločenstva o p. Michala Mižáka, ktorý sa v korešpondenčnom hlasovaní k 15.12.2020 podľa počtu získaných hlasov umiestnil ako náhradník na prvom mieste po zvolených kandidátoch. P. Michal Mižák poverenie prijal a dnešným dňom sa stáva členom výboru.

K bodu 2: Výbor opätovne prerokoval konanie Zasadnutia zhromaždenia spoločnosti a stanovil termín konania dňa 11. 6. 2023. Podrobnou prípravou sa bude výbor zaoberať na nasledujúcich rokovaniach. Členovia spoločenstva budú o tomto termíne  ako aj programe valného zhromaždenia upovedomení.

K bodu 3: Výbor prerokoval situáciu  v spojitosti s infláciou a navrhuje pristúpiť k valorizácii zmlúv na prenájmy o výšku inflácie 12,8 %.

K bodu 4: Výbor opätovne prerokoval stav znečisťovania pozemkov PS PLaU a dohodol sa na odstraňovaní materiálov znečisťovania . Termíny jednotlivých akcií budú vyhlásené vopred podľa počasia.

Zápis č.3 z 20.3.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Tréfa, Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní: Ing. Evžen Štuber

Ospravedlnení : JUDr. Filip Gaľa, Mária Fečíková

Program: 1. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

                  2. Oznámenie o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev.

                  3. Preddavkové platby.

                  4. Rôzne.

   Program schôdze výboru spoločenstva zahájil a viedol predseda spoločenstva Ing. Anton Králik.

K bodu 1: Výbor spoločenstva prerokoval prípis MV SR OR HaZZ  pre zabezpečenie opatrení a základné požiadavky na ochranu lesov pred požiarmi a v spolupráci s obcou bude uvedené opatrenia a odporúčajúce  ustanovenia zabezpečovať.

K bodu 2: Výbor prerokoval Oznámenie OÚ Košice o zápise zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev vo veci výmazu zosnulého Milana Mazáka a zápisu Michala Mižáka . Výbor bol oboznámený so zaslaním rodných čísel volených orgánov do registra pozemkových spoločenstiev.

K bodu 3: Výbor prerokoval oznámenie OcÚ o preddavkových platbách za prenájom nebytových priestorov v správe OcÚ  pre potreby Pozemkového spoločenstva vo výške 61,50 EUR/mesiac. S uvedenou cenou nesúhlasí a žiada o jej zníženie.

K bodu 4: V rámci Dňa Zeme(22.4.) budú organizované podujatia na čistenie obce od odpadkov, ktoré znečisťujú obec a jej okolie. Výbor navrhuje prerokovať v spolupráci so ZŠ možnosť zabezpečenia vyčistenia priestorov okolo prístupovej cesty k motokrosu a okolie rampy pri vstupe do lesa od Budimíra.

                  Výbor prerokoval zabezpečenie ošetrenia starej hrušky a úpravu a vyčistenie okolia pri hruške, ako aj úpravu a vyčistenie okolia studničky  pri Motokrose. Ďalej výbor prerokoval možnosti realizácie náučného chodníka na trase od kostola smerom ku hruške ďalej k studničke a smerom k zvážnici a na panelku.

Zápis č.4 z 13.4.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní: Ing. Evžen Štuber, JUDr. Filip Gaľa, Mária Fečíková

Ospravedlnení : Stanislav Tréfa

                          Program : 1. Príprava Valného zhromaždenia.

                                             2. Rôzne.

    Program schôdze výboru spoločenstva a prizvaných hostí otvoril a viedol Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.

K bodu 1 : Výbor spoločenstva prerokoval a schválil termín a program Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany. Valné zhromaždenie sa uskutoční 11.6.2023 o 15,00 hod. v KD Družstevná pri Hornáde. Na VZ bude prerokované: Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022, Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2022, Správa Dozornej rady k výsledkom hospodárenia spoločenstva za rok 2022, Prijaté uznesenia. Vzhľadom na skutočnosť, že mnohí podielnici majú bydliská mimo sídla spoločenstva.  Výbor spoločenstva v pozvánke na zasadnutie zhromaždenia odporučí členom, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť na zvolanom  zasadnutí zhromaždenia, aby niekoho z členov širšej rodiny poverili zastupovaním. Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť členov (nad 50 %), zasadnutie nebude oprávnené schváliť prerokúvané dokumenty, najmä ročnú účtovnú závierku. Dodatočné zvolávanie ďalšieho zasadnutia či už čiastkového alebo náhradného je z časového hľadiska náročné a len zbytočne zvyšuje finančné náklady, tiež oberá o čas tých členov čo sa zúčastňujú.  

   Výbor navrhol mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Ing. Štefan Eperješi, CSc. , Michal Tréfa, Miroslav Polahár.

K bodu 2:  Výbor spoločenstva vzal na vedomie organizovanie podujatia v rámci seriálu Cassovia Cup 2023 dňa 30.4.2023 v motokrosovom areáli.

Schválil žiadosť Enduro Klub Tepličany na od 11:15 h do 13:15 h. a využitie dvoch motoriek a dvoch štvorkoliek na účely označenia trate pretekov a ako sprievodné motocykle pre maršalov pretekov a lekára počas pretekov.

  V rámci Dňa Zeme zabezpečuje výbor v spolupráci so ZŠ dňa 21.4. čistenie priestorov Spoločenstva a 22.4. sa výbor spoločenstva a členovia DR zúčastnia brigády na vyčistenie studničky pri Viničnom potoku.

Zápis č.5 z 3.5.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Stanislav Tréfa, Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní: Mária Ďurďáková, Mária Fečíková

Ospravedlnení : Ing. Štefan Eperješi , CSc.

                          Program : 1. Príprava Zasadnutia zhromaždenia.

                                             2. Rôzne.

    Program schôdze výboru spoločenstva a prizvaných hostí otvoril a viedol Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.

K bodu 1 : Výbor spoločenstva prekontroloval a schválil text pozvánky na zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany. Výbor sa stretne 9.5.2023 o 16,00 hod. v kancelárii spoločenstva, aby pripravil na odoslanie pozvánky na zhromaždenie tak aby bola splnená litera zákona o 30 dňovej lehote. Ing. Králik zabezpečí zverejnenie pozvánky na webovej stránke spoločenstva 25 dní pred konaním zhromaždenia.

K bodu 2:

a) Výbor spoločenstva schválil sponzorský dar 200,– € pre Základnú školu Družstevná pri Hornáde na športové aktivity a výsadbu zelene v areáli školy.

b) Výbor spoločenstva schválil sponzorský dar 150,– € pre Enduro Klub Tepličany na prípravu organizovania bežeckých pretekov „Trail Run“ dňa 28.5.2023.

Zápis č.6 z 20.6.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Mária Fečíková, Andrej Sabol

Ospravedlnení : Ing. Evžen Štuber

Program : 1. Výstavba Hospodárskej budovy spoločenstva.

                   2. Prerokovanie podielov.

Program schôdze zahájil a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

   K bodu 1 : Výbor navrhol a odsúhlasil zabezpečiť prípravu staveniska pre výstavbu Hospodárskej budovy spoločenstva.

   K bodu 2 : Výbor prerokovalpodielypo nebohej Márii Linknerovej rod. Urbanovej.

Zápis č.7. z 11.7.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Mária Fečíková, Ing. Marko, Ďurďaková Mária

Ospravedlnení : Ing.Evžen Štuber

Program : 1. Príprava staveniska Hospodárskej budovy

         Program otvoril a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 1 :  Výbor prerokoval práce spojené s prípravou staveniska pre Hospodársku budovu spoločenstva – zabezpečenie materiálu pre prístupovú cestu na stavbu a s tým spojené práce, uloženie potrubia do rigolu, navezenie makadamu a realizáciu prípojky elektriny.

Zápis č.8. z 23.8.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Mária Fečíková, Ing. Evžen Štuber

Program : 1. SPF – Výzva pre Pozemkové spoločenstvo

                   2. Notársky úrad – žiadosť o súčinnosť

                   3. Rôzne

      Program rokovania otvoril a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 1: Výbor prerokoval výzvu SPF pre pozemkové spoločenstva o povinnosti ročných hlásení o prerozdelení zisku a jeho úhrade do štátnej pokladnice.

K bodu 2: Výbor prejednal žiadosť Notárskeho úradu  Košice-Juh o súčinnosť v konaní o dedičstve po poručiteľovi Milanovi Mazákovi  a potrebné skutočnosti pre konanie súdu budú zaslané.

K bodu 3: Výbor prerokoval

– oznámenie spoločného obecného úradu o začatí spojeného územného a stavebného konania pre výstavbu rodinného domu na pozemku p. Trojčáka.

– žiadosť o výstavbu rekreačného domu na p.č.627/19 o výmere 210 m2  a súhlasí pri cene 25€/m2

– výbor prejednal úhradu 592,80 EUR za odstránenie krovín a náletových drevín, výrub stromov, montáž kanalizačného potrubia DN 400 a vybudovanie betónových čiel na priepuste pre prípravu staveniska Hospodárskej budovy a súhlasí s úhradou.

– výbor ukladá zaslať upomienku SPZ Lovena na úhradu DPH a zaslať upomienku p. Babčákovi za úhradu dreva za 02/23

– Ing. Štuber oboznámil výbor možných problémoch s výsadbou sadeníc a ochranou voči ohryzu  z dôvodu nedostatku pracovnej sily- lesných zamestnancov.

Zápis č.9. z 9.11.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Ing. Evžen Štuber

Program: 1. Výstavba hospodárskej budovy

                  2. Rôzne

   Pracovnú poradu vedenia a prizvaných zahájil a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 1.   Výbor prerokoval práce na vytýčenie plynovej prípojky a skrývky zeminy ako aj spevnenie podkladu pod hospodársku budovu.

K bodu 2.   Výbor odsúhlasil prenájom pozemku č.p.627/16 za cenu 25 EUR/m2 bez DPH pre p.Viteka.

  • výbor prerokoval potrebu odvodnenia „Zdyšky“ a odvedenia dažďovej vody z lesa „ Pod Briskom“ do potoka Bukovina
  • Ing. Štuber informoval výbor o ukončení ťažby pre rok 2023 ako aj o problémoch s pestovateľskou činnosťou ( výseky okolo rampy, výsadba nových stromčekov, ochrana proti ohryzom ).
  • za účelom monitorovania pohybu v lese ako aj nežiaducemu odcudzovaniu drevnej hmoty navrhuje výbor zabezpečiť a osadiť tretiu kameru
  • výbor prerokoval zakúpenie kalendárov a upomienkových predmetov pre rok 2024.

Zápis č.10. z 18.12.2023

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Ondrej Sabol, Mária Fečíková

Program:   1. Informácia o príprave výstavby Hospodárskej budovy.

                    2. Nákup techniky

                    3. Rôzne

                   Program zasadnutia výboru otvoril a viedol Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.

  K bodu 1.   O príprave výstavby Hospodárskej budovy podal informáciu p. Ondrej Sabol : bola zrealizovaná elektrická prípojka a vykonaná jej revízia, pripravuje sa žiadosť o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

  K bodu 2.   Výbor prerokoval potrebu zaobstarania nákupu potrebnej techniky a pomôcok pre prácu a hospodárenie v lese. Je potrebné zaobstarať novú mierku a tabuľky na vyhodnocovanie a zápis vyťaženej drevnej hmoty, pílu pre čistenie od náletových drevín a prípravu oddychových zón – lavičky, úpravu studničky okolie starej hrušky a pod. – , značkovacie spreje.

   K bodu 3.   Výbor prerokoval a rozhodol o vrátení doposiaľ nevyplatených podielov späť na účet spoločenstva. Výbor ďalej prerokoval sponzorský príspevok pre klub dôchodcov vo výške 300 EUR a pre MŠ vo výške 100 EUR. Predseda podal predbežnú informáciu o stave hospodárenia za rok 2023. Spoločenstvo vyprodukovalo za rok 2023 zisk v celkovej výške cca 66 000 EUR a navrhuje vytvorenie rezervy cca  15 000EUR. Prípravné práce pre výstavbu Hospodárskej budovy si doposiaľ vyžiadali náklady cca 8 320 EUR.

Zápis č.1. zo 6.2.2024

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Vladimír Gazdík, Stanislav Trefa, Michal Mižák

Prizvaní:  JUDr. Filip Gaľa, Ing. Evžen Štuber, Mária Fečíková

Program: 1. Príprava Valného zhromaždenia.

                  2. Rôzne.

Program zasadnutia výboru otvoril a viedol predseda spoločenstva Ing. Anton Králik.

K bodu 1.

Výbor prerokoval podmienky pre prípravu Valného zhromaždenia spoločenstva  a schválil termín jeho konania na 28.4. 2024.

K bodu 2.

a)Výbor odsúhlasil vytvorenie rezervy pre rok 2024 vo výške 15 000 €.

b) Výbor prerokoval žiadosť Enduroklubu o povolenie organizovania bežeckých pretekov cez       územie spravované spoločenstvom dňa 26.5.2024 o 13,15 hod. a schválil sponzorský príspevok na  organizáciu pretekov vo výške 150 €.

c) Výbor prerokoval žiadosť p. Dorka o predaj svojho podielu v Pozemkovom spoločenstve Pánsky les a Urbár Tepličany.

d) Výbor potvrdil valorizovanie cien nájomného podľa výšky inflácie v NH za predchádzajúci rok a valorizáciu odmien za práce na dohodu o pracovnej činnosti naviazanej na výšku minimálnej mzdy.

Zápis č.2 zo 22.2.2024

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Trefa, Vladimír Gazdík, Michal Mižák

Prizvaní: JUDr Filip Gaľa

Ospravedlnení: Ing. Evžen Štuber, Mária Fečíková

Program:  1. Príprava Valného zhromaždenia

                   2. Rôzne

                    Program zasadania výboru spoločenstva otvoril a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 1.   Výbor spoločenstva rozhodol o konaní Valného zhromaždenia  Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany dňa 28.4.2024  o 15,00 hod. v KD Družstevná pri Hornáde. Do mandátovej a návrhovej komisie navrhuje výbor p. Stanislava Trefu, Michala Trefu a Máriu Ďurďakovú.

Výbor navrhuje v zmysle predchádzajúcich uznesení nevyplácať podiely do výšky 0,99 EUR celkovej sumy a navrhuje s vlastníkmi malých podielov prerokovať zlúčenie v rámci rodiny na jedného podielnika alebo ich odpredaj spoločenstvu.

K bodu 2.   Výbor žiada a vyzýva podielnikov ktorý doposiaľ nedodali čísla IBAN účtov v banke a e-mail adresy, aby tak čo najskôr urobili a prispeli tak k lepšej komunikácii so spoločenstvom.

Zápis č.3 zo 4.3.2024

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Trefa, Vladimír Gazdík

Prizvaní: Mária Fečíková ,Mária Ďurďáková, Andrej Sabol

Ospravedlnení :Michal Mižák,  Ing. Evžen Štuber, JUDr. Filip Gaľa

          Program: 1. Výstavba Hospodárskej budovy Spoločenstva.

                            2. Príprava Valného zhromaždenia.

   Program zasadnutia vedenia spoločenstva otvoril a viedol Ing. Anton Králik, predseda spoločenstva.

K bodu 1:   Prizvaný p. Andrej Sabol oboznámil vedenie so stavom prác na výstavbe Hospodárskej budovy Spoločenstva a s priebehom vybavovania dokumentácie a povolení k jej realizácii. V najbližšej dobe sa bude realizovať skrývka pôdy pod výstavbu budovy, zemné práce pre uloženie drenáže za účelom odvodnenia stavby a odvedenia vody do blízkeho rigolu ako aj terénne práce na prístupovú cestu ku stavbe od miestnej komunikácie a jej vysypanie makadamom. Pre uvedené práce je potrebné zaobstarať potrebný materiál a pripraviť vybavenie pre uloženie materiálu a náradia. Ďalej je potrené požiadať VSE o zapojenie merania odberu el. energie. K uvedenej žiadosti je potrebné priložiť revíznu správu.

K bodu 2:   Výbor spoločenstva rozhodol o zaslaní oznámenia vlastníkom podielov ktorých hodnota nepresahuje 1 EUR  o možnosti odpredaja takýchto podielov spoločenstvu, nakoľko náklady spojené s vedením takýchto podielov sú vyššie ako ich vyplácaná hodnota.

Zápis č.4 z 12.4.2024

Prítomní: Ing. Anton Králik, Ing. Štefan Eperješi, CSc., Stanislav Trefa, Vladimír Gazdík

Prizvaní: Mária Fečíková

Ospravedlnení :Michal Mižák,  Ing. Evžen Štuber, JUDr. Filip Gaľa

   Proram :  1. Príprava zasadania Valného zhromaždenia

                     2. Rôzne

   Program zasadania výboru PS PL a UT otvoril a viedol Ing. Anton Králik predseda spoločenstva.

K bodu 1:   Pani Mária Fečíková ekonómka spoločenstva informovala o hospodárskych výsledkoch Spoločenstva za rok 2023 čo bude tvoriť podklad pre vypracovanie správy na Zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 28.4.2024 o 15,00 hod v KD v Družstevnej pri Hornáde. S programom zasadnutia a termínom boli podielnici včas oboznámení prostredníctvom e-mailov alebo doručením poštových obálok. Do návrhovej a mandátovej komisie výbor navrhuje týchto členov : Michal Trefa, Vladimír Gazdík, Mária Ďurďáková, Stanislav Mihók.

K bodu 2:  Predseda spoločenstva informoval výbor o stave hospodárenia v lesnom poraste, vyžínaní, výsadbe sadeníc stromčekov a ochrane mladých stromčekov pred ohryzom lesnou zverou za rok 2024. Výbor navrhuje po vývoze vyťaženej drevnej hmoty upraviť v prípade dobrého počasia poškodenú zvážnicu navezením a rozhrnutím vhodného kameniva.